Primate Society of Japan

Primate Society of Japan


Officers (as of July, 2022)


President: Naofumi Nakagawa
Vice-president: Shinichiro Nakamura, Yoshiki Morimitsu
General Affairs: Takeshi Nishimura, Goro Hanya
Treasurers: Eishi Hirasaki, Eiji Inoue
Editor of Primate Research: Misato Hayashi, Takeshi Nishimura
Public Affairs and Communication: Kyoko Okamoto, Koichiro Zamma
Conservation and Animal Welfare: Shiho Fujita, Kazunori Yamada, Yumi Yamanashi

Auditor: Keiko Shimizu, Kaoru Adachi

Secretaries
   General Affairs: Hiroki Sato, Yosuke Otani
   Treasurers: Wataru Yano, Yamato Tsuji, Sayaka Tsuchida
   Editorial: Michio Nakamura, Ikki Matsuda, Yasuhiro Go, Toru Oi, Takako Miyabe, Andrew J. J. MacIntosh
   Public Affairs and Communication: Gaku Ohashi, Atsuko Saito, Shuhei Hayaishi, Takashi Hayakawa, Takahisa Matsusaka
   Conservation and Animal Welfare: Shoji Kawamura, Hiroto Enari, Kei Shirai, Tadatoshi Ogura, Tadashi Sankai, Shinichi Hayama

Election Commissioner: Kenji Onishi, Tomo Takano

Contact us


Primate Society of Japan
c/o KUBAPRO Co. Ltd.
3-11-15 Iidabashi Chiyoda,
Tokyo, 102-0072 Japan
Tel: 03-3238-1689, Fax: 03-3238-1837
e-mail: psj-secretariat@kuba.jp

Back to pagetop