Primate Society of Japan

Primate Society of Japan


Officers (as of July, 2023)


President: Shoji Kawamura
Vice-president: Yoshiki Morimitsu, Tadashi Sankai
General Affairs: Goro Hanya, Michio Nakamura
Treasurers: Takeshi Nishimura, Yosuke Otani
Editor of Primate Research: Ikki Matsuda, Misato Hayashi
Public Affairs and Communication: Yukiko Shimooka, Nahoko Tokuyama, Michio Nakamura
Conservation and Animal Welfare: Yumi Yamanashi, Noriko Katsu, Misato Hayashi, Tadashi Sankai

Auditor: Keiko Shimizu, Shiho Fujita

Election Commissioner: Kenji Onishi, Tomo Takano, Sana Inoue

Contact us


Primate Society of Japan
c/o KUBAPRO Co. Ltd.
3-11-15 Iidabashi Chiyoda,
Tokyo, 102-0072 Japan
Tel: 03-3238-1689, Fax: 03-3238-1837
e-mail: psj-secretariat@kuba.jp

Back to pagetop