CONSERV’SESSION(2月10日京都)(2018/1/26掲載)

CONSERV’SESSION(2月10日京都)
http://www.wildlife-science.org/en/ConservSession/20180210-masked-monkey.html
ドキュメンタリー映画『Masked Monkey』を見て保全について考える会です